Bulgarian language
Ремонт на климатици

Екипът на Pan service Хасково вече повече от 18 години трупа добра практика и опит в сервиза на климатици.

Колективът ни е симбиоза от стари опитни специалисти и млади  с хъс за работа и желание за развитие кадри.

Политика на фирмата е постоянното развитие на човешкия потенциал в сферата на сервиза.

Силни сме както в ремонта на хладилната част на климатика така и на електронното управление.

Другия компонент за развитието на един качествен сервиз е материалната база….

В това отношение сме разгърнали сервизна площ за ремонт на едра бяла хладилна и климатична техника на площ от 100кв.м. оборудвана с най-доброто оборудване за сервиз и монтаж,както и с подходящ транспортен парк.

И най-важната далеч не на последно място съставна за формулата на успеха към който се стреми екипа на Pan service Хасково, това са доволните клиенти от извършените качествено и в срок сервизни услуги.


 

                                            Ц Е Н О Р А З П И С   З А   Т Р У Д   П Р И   Р Е М О Н Т   Н А   К Л И М А Т И Ц И
                                                           С М Я Н А   Т Р И П Ъ Т Е Н   К Р А Н   Н А   К Л И М А Т И К                      350.00лв
                                                     О Т С Т Р А Н Я В А Н Е   Н А   П Р О П У С К   Н А   К Л И М А Т И К                      350.00лв
                                               С М Я Н А    Н А   Ч Е Т И Р И П Ъ Т Е Н   К Л А П А Н   Н А   К Л И М А Т И К                      380.00лв
                                                      Р Е М О Н Т    П О   Е Л Е К Т Р О Н И К А Т А   Н А   К Л И М А Т И К                         80.00лв
                                                                Д О З А Р Е Ж Д А Н Е    С   Х Л А Д И Л Е Н   А Г Е Н Т                         80.00лв
                                   Ц Я Л О С Т Н О   З А Р Е Ж Д А Н Е   Н А   К Л И М А Т И К   С   Х Л А Д И Л Е Н   А Г Е Н Т                          180.00лв
                                                                    З А Р Е Ж Д А Н Е  Н А   А В Т О К Л И М А Т И К                         0,14лв/гр.
                                                              П О С Е Щ Е Н И Е   Н А   А Д Р Е С   В   Х А С К О В О                         20.00лв
                                                    П О С Е Щ Е Н И Е   Н А   А Д Р Е С   И З В Ъ Н   гр.Х А С К О В О                            0.70лв/км

Всички цени са с включен ДДС и тримесечна гаранция за труд.

Упоменатите в таблицата цени касаят ремонта на битови климатици от 9000BTU до 18000BTU включително.

За по-големи машини ценообразуването е според конкретния случай след направена диагностика ,тъй като не могат да се обхванат в една таблица всички варианти на повреди.

Извършваме също така абонаментно поддържане на климатици за училища,детски градини,учреждения,хотели и предприятия.

© Pan service Хасково

Дизайн от: www.vpidesigns.com